Lidmaatschap DARQA Het lidmaatschap van DARQA is een persoonlijk lidmaatschap en staat open voor allen die zich in organisaties voor onderzoek en ontwikkeling of hiermee samenwerkende organisaties en instellingen, dan wel zelfstandig bezighouden met:

  • de uitvoering van het toezicht op de naleving van Goede Praktijken en overige vigerende kwaliteits(borgings)systemen, en/of
  • de implementatie van, het beheer over of het toezicht op deze systemen.

Dit is een bewust ruim opgestelde definitie en betekent dat de vereniging (al enkele jaren) niet alleen openstaat voor leden die werken als QA-er , maar dat ook anderen, zoals CRAs, studieleiders, management van uitvoerende afdelingen of bedrijven, IT-ers, archivarissen, etc., etc., zeer welkom zijn, zo lang ze werkzaam zijn in een van de bovenbedoelde gebieden.
De lidmaatschapsbijdrage is € 80,-- per jaar. Deze bijdrage is volledig verschuldigd per kalenderjaar waarin men lid is, ongeacht of men het hele jaar of slechts een deel daarvan lid is.
Betaling contributie NL61 ABNA 0245998446

t.n.v. DARQA, Houtakkerstraat 19-A, 4837 BT Breda - NL

Onder vermelding van uw naam en jaar contributie 

 

Privacy reglement

1. DARQA heeft de volgende gegevens van haar leden in haar database op de DARQA website: naam, email-adres, persoonlijke adresgegevens, adresgegevens van de werkgever en specialisatie. Het doel hiervan is dat DARQA weet wie haar leden zijn, contact met hen kan opnemen en hen kan voorzien van de jaarlijkse contributienota die samenhangt met het lidmaatschap. Alle informatie wordt verstrekt door het lid zelf. Het lid zelf is dan ook verantwoordelijk voor de informatie die in de ledendatabase ter beschikking wordt gesteld (zie 3). De persoonlijke adresgegevens zijn niet zichtbaar voor andere leden.

2. De gegevens van de leden worden beheerd door de Ledenadministratie c.q. Webmaster onder verantwoordelijkheid van de Secretaris.

3. De gegevens van leden (zie 1) worden, via het uitsluitend voor leden toegankelijke gedeelte van de DARQA-website, ter informatie aan DARQA-leden ter beschikking gesteld. Leden mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die passen binnen de doelstellingen van DARQA, zoals het organiseren en evalueren van (mede) door DARQA georganiseerde evenementen en het delen van kennis en ervaring met andere DARQA-leden.

4. Wedergebruik van de gegevens is niet toegestaan!

5. Mailings die passen binnen de doelstellingen van DARQA kunnen, na goedkeuring door het bestuur, door DARQA verzonden worden.

6. Indien andere dan in 1. vermelde gegevens van de leden gevraagd worden, zal voorafgaand aan het opvragen van deze gegevens toestemming gevraagd worden aan de betreffende leden. Doel van de opvraging zal kenbaar gemaakt worden.

7. Ledengegevens worden verwijderd aan het eind van het kalenderjaar waarin het lid het lidmaatschap van DARQA heeft beëindigd.

8. Tijdens (mede) door DARQA georganiseerde evenementen kunnen audiovisuele opnamen (o.a. foto’s, video’s) gemaakt worden. Deze opnamen kunnen door DARQA gepubliceerd worden op door DARQA beheerde kanalen (o.a. website, Youtube). Deelnemers aan (mede) door DARQA georganiseerde evenementen geven door hun deelname aan deze evenementen impliciet toestemming tot het publiceren van die opnamen op door DARQA beheerde kanalen.